Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej: RODO, Forest Gorlice sp. z o.o. informuje, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Forest Gorlice spółka z o.o. z siedzibą w Gorlicach przy ul. Bieckiej 9, 38 – 300 Gorlice, NIP: 7381875324, REGON: 492686520, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037595, kapitał zakładowy 1.233.000,00 zł.

2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email: inspektor@forest.gorlice.pl , tel. 511-360-319.

3) Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe uzyskane bezpośrednio do Pani/Pana niezbędne do zawarcia i realizacji umowy .

4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą :
– w celu zawarcia umowy w związku z zainteresowaniem naszą ofertą art. 6 ust 1 pkt b. RODO
– w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji umowy (zamówienia) na podstawie art. 6 ust 1 pkt b. RODO
– w celu dochodzenia, ustalenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem art. 6 ust 1 pkt f. RODO
– na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na spółce Forest Gorlice sp. z o.o., wynikającego z przepisów prawa podatkowego –art. 6 ust. pkt c RODO
– w celu utrzymania relacji biznesowych, przedkładania ofert dalszej współpracy co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem art. 6 ust 1 pkt f. RODO

5) Pani/Pana dane osobowe zebrane w celach wskazanych w pkt. 4 będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu w jakim zostały zebrane. W przypadku:
– zawarcia umowy (złożenia zamówienia )– przez czas niezbędny do jej wykonania, a następnie do czasu przedawnienia i wygaśnięcia wszystkich roszczeń z tytułu realizacji umowy
– wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Forest Gorlice sp. z o.o. wynikającego z przepisów prawa podatkowego – do momentu wypełnienia przez Forest Gorlice, obowiązków wynikających z przepisów prawa

6) Pani/Pana dane osobowe możemy udostępniać następującym odbiorcom: likwidatorom szkód, firmie ochroniarskiej, firmom kurierskim i pocztowym, kancelarii prawnej, innym firmom współpracującym w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji transakcji.

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymywania ich kopii oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (jeżeli Pani/Pana zdaniem nie ma podstaw do tego abyśmy Pani/Pana dane można żądać abyśmy je usunęli), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r – RODO.

9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy (zamówienia) i jej realizacji.

10) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

11) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania .